caoyenv [176190]
25/12/2023 9:22:51 PM

Giải Tích 1

Tìm khai triển maclaurin của f(x)=(x-1)e^x  đến số hạng chứa x^6 của phần dư peano

Giải tích 0 câu trả lời 276 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.