Unset [75824]
21/11/2019 8:46:50 PM

giải hộ em với ạ

Phương trình log2(xx21)log3(x+x21)=log6(xx21)log2(x−x2−1)log3(x+x2−1)=log6(x−x2−1) có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm còn lại dạng x=12(alogbc+alogbc),x=12(alogbc+a−logbc), trong đó a,b,ca,b,c là các số nguyên dương và a,ca,c là các số nguyên tố và a>c.a>c. Giá trị biểu thức a22b+3ca2−2b+3c bằng

Toán Học 0 câu trả lời 410 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.