Unset [77500]
12/12/2019 2:52:19 PM

Giải giúp em câu này với

  1. Cho hình chóp tứ giác .SABCD. Trên cạnh SA lấy A', trên cạnh SB lấy B', trên cạnh SC lấy C', trên cạnh SD lấy D'sao cho SA'/SA=2/3,SB'/SB=1/2,SC'/SC=1/4,SD'=3/7 SD. Tính tỉ lệ thể tích của khối SA'B'C'D' và khối chóp .SABCD.
Toán Học 0 câu trả lời 447 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.