Đỗ HVANND 2020 [84926] Đã mua 2 khóa học
30/06/2020 11:00:40 PM

Giải giúp em câu 45 này với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 573 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Phương Thảo [101887] Đã mua 2 khóa học 22:00 01-07-2020

Ta cóf′(x)=(x−1)3[x2+(4m−5)x+m2−7m+6]=(x−1)2(x−1)[x2+(4m−5)x+m2−7m+6], do đó hàm số y=f(x) có tối đa 3 cực trị.

Để hàm số g(x)=f(|x|) có 5 cực trị thì hàm số y=f(x) phải có 3 cực trị phân biệt thỏa mãn x1<0<x2<x3.

Xét phương trình

f′(x)=0⇔(x−1)3[x2+(4m−5)x+m2−7m+6]=0⇔[x=1x2+(4m−5)x+m2−7m+6=0(∗)

Để hàm số y=f(x) phải có 3 cực trị phân biệt thỏa mãn x1<0<x2<x3 thì phương trình (*) có 2 nghiệm trái dấu khác 1.

⇔{m2−7m+6<01+4m−5+m2−7m+6≠0⇔{1<m<6m≠2m≠1.

Kết hợp điều kiện m∈Z⇒m∈{3;4;5}.

1
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 16:19 01-07-2020

Em giải đk f(x) có 2 điểm cực trị dương.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.