Nguyễn Hoàng Hải Lam [15404]
05/01/2019 12:22:20 PM

Giải chi tiết giúp em chỗ khoanh đỏ với ạ. Em cảm ơn

Toán Học 2 câu trả lời 332 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Hoàng Hải Lam [15404] Đã mua 1 khóa học 09:02 06-01-2019

Dạ em cảm ơn ạ

0
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 02:56 06-01-2019

\[\begin{gathered}- 8\left( {\frac{{{b^3} - {a^3}}}{3} - \frac{{a + b}}{2}({b^2} - {a^2}) + ab(b - a)} \right) \hfill \\=  - 8(b - a)\left( {\frac{{{b^2} + ab + {a^2}}}{3} - \frac{{{{(a + b)}^2}}}{2} + ab} \right) \hfill \\=  - 8(b - a)\left( {\frac{{ - {a^2} + 2ab - {b^2}}}{6}} \right) = \frac{4}{3}{(b - a)^3} \hfill \\\end{gathered} \]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.