Triệu Hàn Băng [109913]
22/09/2020 9:38:33 PM

Đơn điệu hàm số

Nếu f'(x)<hoặc bằng 0 với mọi x thuộc (a;b) thì hàm số nghịch biến trên khoảng (a;b)

Toán Học 0 câu trả lời 221 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.