LeNgocHau(K18HCM) [174831]
06/11/2023 10:11:43 PM

Derivattive - Min/Max

Mọi người chỉ em làm bài này với ạ

Giải tích 0 câu trả lời 381 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.