GiangK [174194]
16/10/2023 10:11:25 AM

Đại số tuyến tính

Trong số các tích dưới đây, tích nào là thành phần của định thức của ma trận vuông cấp 5 ?

A1=a23a14a52a41a35A2=a23a14a52a41a35A3=a53a34a12a41a35

Đại số tuyến tính 0 câu trả lời 134 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.