T?nhT?ngVant?nh [178366]
15/04/2024 12:01:54 AM

Đại số tổ hợp toansssss

rước khi lấy được đồ đựng trong tủ đồ của mình thì An phải nhập mật mã của tủ đồ. Biết An chỉ nhớ rằng mật mã của tủ đồ là một dãy kí tự gồm 6 chữ số dạng abcdef������(trong đó a,b,c,d,e,f�,�,�,�,�,� là các chữ số từ 0 đến 9) tương ứng với 3 cặp số phân biệt ab,cd,ef��,��,�� và hai trong ba cặp số này là 17,24;17,24; cặp số còn lại không vượt quá 40 nhưng không nhớ tự tự của chúng. Hỏi trong trường hợp xấu nhất An phải nhập mật mã tối đa bao nhiêu lần để mở được tủ đồ đó ?

sss

Toán Học 0 câu trả lời 112 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.