Hellotamday [117706]
13/12/2020 5:11:05 PM

Đa thức ......

Cho hai đa thức : A(x) = 4x^2-7x^3+5x^4-7 B(x)= 3x^2-3x^4+7x^3+9 CMR trong hai đa thức trên có một đa thức có giá trị dương.

Toán học 0 câu trả lời 453 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.