baphongvanduy [83945] Đã mua 1 khóa học
12/04/2020 9:57:10 PM

dạ em hỏi câu này với ạ

Toán Học 12/04/2020 10:35:59 PM 12 câu trả lời 312 lượt xem

12 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Phạm Quang Huy [33150] Partner Đã mua 2 khóa học 23:11 12-04-2020

em gõ phương trình x=x-0,05:y=y-0,05*x^3*y^2
calc cho x=2, y=-1,5 rồi bạn cứ ấm = cho đến khi hiện x=x-0,05 nó ra 1
thì em nhìn y=-0,6 gần với -0,8 nhất nên chọn C

0
Lời giải
Đã ghim
Phạm Quang Huy [33150] Partner Đã mua 2 khóa học 23:11 12-04-2020

em gõ phương trình x=x-0,05:y=y-0,05*x^3*y^2
calc cho x=2, y=-1,5 rồi bạn cứ ấm = cho đến khi hiện x=x-0,05 nó ra 1
thì em nhìn y=-0,6 gần với -0,8 nhất nên chọn C

0
Lời giải
Đã ghim
Phạm Quang Huy [33150] Partner Đã mua 2 khóa học 23:11 12-04-2020

em gõ phương trình x=x-0,05:y=y-0,05*x^3*y^2
calc cho x=2, y=-1,5 rồi bạn cứ ấm = cho đến khi hiện x=x-0,05 nó ra 1
thì em nhìn y=-0,6 gần với -0,8 nhất nên chọn C

0
Lời giải
Đã ghim
Phạm Quang Huy [33150] Partner Đã mua 2 khóa học 23:11 12-04-2020

em gõ phương trình x=x-0,05:y=y-0,05*x^3*y^2
calc cho x=2, y=-1,5 rồi bạn cứ ấm = cho đến khi hiện x=x-0,05 nó ra 1
thì em nhìn y=-0,6 gần với -0,8 nhất nên chọn C

0
Lời giải
Đã ghim
Phạm Quang Huy [33150] Partner Đã mua 2 khóa học 23:11 12-04-2020

em gõ phương trình x=x-0,05:y=y-0,05*x^3*y^2
calc cho x=2, y=-1,5 rồi bạn cứ ấm = cho đến khi hiện x=x-0,05 nó ra 1
thì em nhìn y=-0,6 gần với -0,8 nhất nên chọn C

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.