pqhhocchungvted41 [149746]
12/03/2022 3:15:16 PM

có ai giải được câu này không

i

Toán Học 12/03/2022 3:19:04 PM 1 câu trả lời 113 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 42 khóa học 11:36 13-03-2022

Dạng toán này bên xmax thầy dạy rồi mà em. Xem lại bài giảng f(x) và f'(x) chương nguyên hàm tích phân nhé.

$\begin{array}{l}f(x) + f'(x) = \dfrac{{\sqrt {4x + 1} }}{{{e^x}}} \Leftrightarrow {e^x}f(x) + {e^x}f'(x) = \sqrt {4x + 1}  \Leftrightarrow {\left( {{e^x}f(x)} \right)^\prime } = \sqrt {4x + 1} \\\Rightarrow \int\limits_0^2 {{{\left( {{e^x}f(x)} \right)}^\prime }dx}  = \int\limits_0^2 {\sqrt {4x + 1} dx}  = \dfrac{{13}}{3} \Leftrightarrow {e^x}f(x)\left| \begin{array}{l}2\\0\end{array} \right. = \dfrac{{13}}{3}\\\Leftrightarrow {e^2}f(2) - f(0) = \dfrac{{13}}{3} \Leftrightarrow f(2) = \dfrac{{1 + \dfrac{{13}}{3}}}{{{e^2}}} \approx 0,7\end{array}$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.