MinhH?ngTh?Nguy?n [176714]
14/01/2024 3:14:00 PM

cm i là tdd của EF

cho nửa đường tròn đường kính AB ,  C thuộc (O) . Lấy D thuộc AB qua D kẻ đường thẳng xuông góc với AB cắt BC tại F cắt AC tại E tiếp tuyến của (O) tại C cắt EF tại I  a,cm I là trung điểm của EF b, cm OC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ECF

Toán học 0 câu trả lời 401 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.