Nguyễn Thị Hải Yến [126736]
17/07/2021 9:35:39 PM

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian

Cho hình chóp S.ABCD có AB cắt CD tại E. Gọi M là một điểm di động trên cạnh SC. Mặt phẳng (ABM ) cắt các đường thẳng SD,SE lần lượt tại N,F.

1) Nêu cách dựng các điểm F và N.

2) Đường thẳng AM cắt BN tại K. Chứng minh rằng khi M di động trên cạnh SC thì đường thẳng FK luôn đi qua một điểm cố định.

Toán Học 0 câu trả lời 436 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.