LD [84991] Đã mua 2 khóa học
07/01/2021 6:12:13 PM

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và SA=SB=SC=11, góc SAB=30 độ, góc SBC=60 độ, góc SCA=45 độ.Tính khoảng cách (AB,SD)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và SA=SB=SC=11, góc SAB=30 độ, góc SBC=60 độ, góc SCA=45 độ.Tính khoảng cách (AB,SD)

Toán Học 0 câu trả lời 587 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.