Hoàng Đức Tiến [51476] Đã mua 2 khóa học
25/06/2019 7:50:45 PM

cho f(x)=2(ab-1)x + cos(ax+bx) đồng biến trên R, tìm giá trị nhỏ nhất của P=a+2b

Toán Học 0 câu trả lời 735 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.