thanh1342001 [61329]
20/04/2019 9:28:15 PM

cho em hỏi với ạ

A(2,5,-3) B(-2,1,1) C(2,0,1) .Mp (a) 3x+4y+5z+1=0 .tìm D(a,b,c) (c>0) sao cho có vô số mp (p)  chứa D,C.biết d(A,P)=3d(B,P)

Toán Học 0 câu trả lời 532 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.