Tr?n B?o Linh [174154]
14/10/2023 5:29:49 PM

Cho em hỏi tại sao bài này lại áp dụng phương pháp giải này ạ

Cho các số a, b, c khác nhau và khác 0 thỏa mãn: 1/a + 1/b + 1/c = 0. Tính giá trị của biểu thức: M = 1/(a^2 + 2bc) + 1/(b^2 + 2ac) + 1/(c^2 + 2ab)

Cách giải:

Từ giả thiết suy ra ab + bc + ac = 0 nên

a2+2bc=a2+bc+(abac)=a(ab)c(ab)=(ab)(ac)�2+2��=�2+��+−��−��=��−�−��−�=�−��−�

Tương tự: b2+2ac=(ba)(bc)�2+2��=�−��−�,

c2+2ab=(ca)(cb)

=> M= 1/a^2+2bc +1/b^2+2ac +1/c^2+2ac = b-c+c-a+a-b/(a-b)(b-c)(a-c) = 0

 

 

 

 

 

Toán học 14/10/2023 6:37:37 PM 0 câu trả lời 151 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.