anhnt2004 [109191]
03/09/2020 8:59:42 AM

cho em hỏi câu này với ạ

Câu 52. Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất theo quỹ đạo hình elip như hình vẽ. Độ cao h của vệ
tinh (tính bằng kilomet) so với bề mặt trái đất được xác định bởi công thức 550 450cos ,
50

h t  
trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Hỏi thời điểm nào dưới đây vệ
tinh cách bề mặt trái đất 775 km ?

Toán Học 0 câu trả lời 671 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.