mmvted88 [147424]
03/04/2022 9:19:01 PM

Cho em hỏi, cái mình cần tìm là biểu diễn của số phức z chứ đâu phải của số phức z-1 đâu mà lại lấy kết quả của z-1 ạ?

Toán Học 06/04/2022 12:16:42 PM 0 câu trả lời 77 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.