Trần Lê Khánh Linh [132722] Đã mua 1 khóa học
26/02/2023 9:23:07 AM

Cho em hỏi bài này với ạ

Toán Học 27/02/2023 2:53:30 AM 1 câu trả lời 81 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 01:00 27-02-2023

Tính giới hạn \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( 2{{x}^{2}}-\sqrt{{{x}^{2}}-x}\sqrt[3]{8{{x}^{3}}+12{{x}^{2}}-3x} \right).\]

Xét \[a=2{{x}^{2}};b=\sqrt{{{x}^{2}}-x};c=\sqrt[3]{8{{x}^{3}}+12{{x}^{2}}-3x}\] và phân tích hằng đẳng thức:

Ta có \[b=\sqrt{{{\left( x-\dfrac{1}{2} \right)}^{2}}-\dfrac{1}{4}}\] nên xét thêm \[m=x-\dfrac{1}{2}\Rightarrow \underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( b-m \right)=0\]

Và \[c=\sqrt[3]{{{\left( 2x+1 \right)}^{3}}-\left( 9x+1 \right)}\] xét thêm \[n=2x+1\Rightarrow \underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( c-n \right)=0\]

Ta cần tính giới hạn \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( a-bc \right)\] giờ ta sẽ biến đổi $a-bc$ theo $b-m;c-n$ đã có giới hạn ở trên

Ta có \[a-bc=-b\left( c-n \right)-bn+a=-b\left( c-n \right)-n\left( b-m \right)+a-mn\]

+ \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,-b\left( c-n \right)=\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,-\sqrt{{{x}^{2}}-x}\left( \sqrt[3]{8{{x}^{3}}+12{{x}^{2}}-3x}-\left( 2x+1 \right) \right)\]

\[=\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\left( 9x+1 \right)\sqrt{{{x}^{2}}-x}}{{{\left( \sqrt[3]{8{{x}^{3}}+12{{x}^{2}}-3x} \right)}^{2}}+\left( 2x+1 \right)\sqrt[3]{8{{x}^{3}}+12{{x}^{2}}-3x}+{{\left( 2x+1 \right)}^{2}}}=\dfrac{9}{{{2}^{2}}+2.2+{{2}^{2}}}=\dfrac{3}{4}\]

+ \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,-n\left( b-m \right)=\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,-\left( 2x+1 \right)\left( \sqrt{{{x}^{2}}-x}-\left( x-\dfrac{1}{2} \right) \right)\]

\[=\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\dfrac{1}{4}\left( 2x+1 \right)}{\sqrt{{{x}^{2}}-x}+x-\dfrac{1}{2}}=\dfrac{\dfrac{1}{2}}{1+1}=\dfrac{1}{4}\]

+ \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( a-mn \right)=\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( 2{{x}^{2}}-\left( x-\dfrac{1}{2} \right)\left( 2x+1 \right) \right)=\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}\]

Vậy \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( 2{{x}^{2}}-\sqrt{{{x}^{2}}-x}\sqrt[3]{8{{x}^{3}}+12{{x}^{2}}-3x} \right)=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}.\]     

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.