abcdefu=)) [157466] Đã mua 5 khóa học
17/12/2022 11:41:02 AM

Cho em hỏi b1 làm như nào vậy ạ?

cho  em hỏi b1 làm như nào ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 53 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 19:44 17-12-2022

$f\left( x \right)={{\left( x+m \right)}^{2}}+{{\left( x+n \right)}^{2}}-{{x}^{2}}\ge 0,\forall x\in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow {{x}^{2}}+2\left( m+n \right)x+{{m}^{2}}+{{n}^{2}}\ge 0,\forall x\in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow {\Delta }'={{\left( m+n \right)}^{2}}-\left( {{m}^{2}}+{{n}^{2}} \right)\le 0\Leftrightarrow 2mn\le 0$

$\Rightarrow P=4\left( {{m}^{2}}+{{n}^{2}} \right)-\left( m+n \right)=4{{\left( m+n \right)}^{2}}-8mn-\left( m+n \right)$

$\ge 4{{\left( m+n \right)}^{2}}-\left( m+n \right),\left( \text{do }mn\le 0 \right)={{\left( 2\left( m+n \right)-\dfrac{1}{4} \right)}^{2}}-\dfrac{1}{16}\ge -\dfrac{1}{16}.$     

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.