Duy Khang [141667]
04/07/2022 4:00:06 PM

Cho e xin cách giải bài này với ạ, em cảm ơn!

Toán Học 2 câu trả lời 279 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
tu?nnguy?n15032 [117045] 22:31 04-07-2022

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 19:04 04-07-2022

Ta có \[\overline{{{z}_{1}}}=\dfrac{{{\left| {{z}_{1}} \right|}^{2}}}{{{z}_{1}}}=\dfrac{4}{{{z}_{1}}};\overline{{{z}_{2}}}=\dfrac{{{\left| {{z}_{2}} \right|}^{2}}}{{{z}_{2}}}=\dfrac{1}{{{z}_{2}}}\Rightarrow {{z}_{1}}.\overline{{{z}_{2}}}+{{z}_{2}}.\overline{{{z}_{1}}}=4\Leftrightarrow {{z}_{1}}.\dfrac{1}{{{z}_{2}}}+{{z}_{2}}.\dfrac{4}{{{z}_{1}}}=4\]

\[\Leftrightarrow {{\left( \dfrac{{{z}_{1}}}{{{z}_{2}}} \right)}^{2}}+4=4\dfrac{{{z}_{1}}}{{{z}_{2}}}\Leftrightarrow \dfrac{{{z}_{1}}}{{{z}_{2}}}=2\Leftrightarrow {{z}_{1}}=2{{z}_{2}}\]

\[\Rightarrow \left| i.{{z}_{1}}-2{{z}_{2}}+1 \right|=\left| i.2{{z}_{2}}-2{{z}_{2}}+1 \right|=\left| \left( -2+2i \right){{z}_{2}}+1 \right|\le \left| \left( -2+2i \right){{z}_{2}} \right|+\left| 1 \right|=2\sqrt{2}+1.\]

 

Dấu bằng xảy ra khi \[\left( -2+2i \right){{z}_{2}}=2\sqrt{2}\Rightarrow {{z}_{2}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{-2+2i};{{z}_{1}}=\dfrac{4\sqrt{2}}{-2+2i}.\] Chọn đáp án B.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.