hocchung2k2vted@gmail.com [13924] Đã mua 4 khóa học
05/03/2020 5:57:13 PM

cho e hỏi câu số phức

cho các số phức z1 z2 thỏa mãn |z1-4|=1 và |iz2-2|=1 tìm giá trị nhỏ nhất P=|z1+2z2|

Toán Học 0 câu trả lời 425 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.