Nguy?nThanhPhuong [172988]
12/10/2023 2:35:23 PM

cho đường tròn tâm O , A là điểm thuộc đường tròn tâm O , ta có góc BAx ( AB là 1 dây cung ) . Chứng minh rằng góc BAx = 1/2 cung AB

toán hình 

Toán học 0 câu trả lời 131 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.