Nghiêm kiều trinh [132504] Đã mua 1 khóa học
27/07/2021 7:13:46 AM

cho các chữ số {1;2;3;5;6;7;8;9} lập thành một số tự nhiên có dạng a1a2a3a4a5 biết rằng mỗi chữ số được sử dụng tối đa 2 lần và đó là số tự nhiên lẻ . Có bao nhiêu số lập từ các chữ số trên thoả mãn đề bài

Toán Học 0 câu trả lời 515 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.