arthur123 [59091] Đã mua 1 khóa học
03/01/2019 7:40:44 AM

Cho a,b>0. Tìm min biểu thức logarit

Cho a,b >0. Tìm min:\[P = {\log _3}(1 + 2a) + {\log _3}\left( {1 + \frac{b}{{2a}}} \right) + 2{\log _3}\left( {1 + \frac{4}{{\sqrt b }}} \right)\]

Toán Học 04/01/2019 8:57:38 PM 1 câu trả lời 1000 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 20:53 04-01-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.