Thucanhlenhat123 [47875]
09/03/2020 10:30:46 AM

Câu hỏi Oxyz khó

Toán Học 2 câu trả lời 278 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 16:38 09-03-2020

a) Thay $t=1$ ta thấy đường thẳng $d$ luôn đi qua điểm $A(1;2;3).$

0
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 10:06 10-03-2020
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.