Lê Duong Minh Anh [11021]
14/05/2020 1:44:31 PM

Câu 47: Với các cặp (x, y) thỏa mãn

Câu 47: Với các cặp (x, y) thỏa mãn log x^2+y^2 (4x+2y) >= 1, giá trị lớn nhất của x+2y bằng ?

A. 9/2

B. 9

C. 6

D. 12

Toán Học 1 câu trả lời 305 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Mr CR [76452] 17:04 14-05-2020

Đề bị thiếu rồi bạn ?!

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.