Nguy?n Th? Di?m An [114054] Đã mua 2 khóa học
01/01/2021 11:47:14 AM

Câu 47 đề 07 xmin 2021

Cho e hỏi tại sao d(K,MN)=NB ạ?

Toán Học 0 câu trả lời 442 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.