Unset [108745]
16/08/2020 3:43:09 PM

Căn bậc hai - Căn thức bậc ba

Cho ba số dương a,b,c thỏa mãn : a + b + c = 2, a^2 + b^2 + c^2 =2.

Chứng minh rằng :

[Căn ( 1+a^2 )( 1+b^2)(1+c^2 )] x [a/(1+a^2) +b/(1+b^2) +c/(1+c^2) 

Em cảm ơn nhiều ạ.

Toán học 0 câu trả lời 457 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.