hoangminhhiengoku [10459] Đã mua 4 khóa học
18/12/2019 8:52:16 PM

Biện luận nghiệm

Cho 2 số hữu tỉ m,n sao cho lx^3-3xl=m*căn3+n có 3 nghiệm phân biệt a,b,c sao cho a+b+c=2+căn3. Tìm m,n? (Đề chuyên Lê Qúy Đôn- Đà Nẵng)

Toán Học 1 câu trả lời 553 lượt xem

1 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.