wewemaylaai1 [72330]
30/12/2018 10:03:33 PM

Bài toán tổng quát

Cho tập A gồm n số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n. Chứng minh rằng số cách lấy ra k số không liên tiếp từ tập A là tổ hợp chập k của (n-(k-1))

Toán Học 30/12/2018 10:04:21 PM 0 câu trả lời 781 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.