M?n Doãn Kì [93824]
26/04/2020 2:32:01 PM

Bài hình THCS

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A với đường cao AH. a) Chứng minh HA2 = HB.HC. b) Chứng minh BA2 = BH.BC và CA2 = CH.CB. c) Tia phân giác góc C cắt AH tại E, tia phân giác góc HAB cắt BC tại F. Chứng minh rằng EF //AB.

Toán học 0 câu trả lời 416 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.