PhanOanh [101180]
13/06/2020 5:43:44 PM

ai giải giúp mình vs ạ

có bao nhiêu số nguyên y tồn tại số thực x thỏa mãn log3(x+2y0=log2(x^2+y^2)

Toán Học 0 câu trả lời 480 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.