Vteder [61124] Admin
04/03/2019 5:23:43 AM

Trong không gian $Oxyz,$ cho $\overrightarrow{a}=(1;-1;0)$ và hai điểm $A(-4;7;3),B(4;4;5).$ Giả sử $M,N$ là hai điểm thay đổi trong mặt phẳng $(Oxy)$ sao cho $\overrightarrow{MN}$ cùng hướng với $\overrightarrow{a}$ và $MN=5\sqrt{2}.$ Giá trị nhỏ nhất của $AM+BN$ bằng

Vận dụng cao Trắc nghiệm 1.592 lượt xem 04/03/2019 5:23:43 AM ID Q362657775

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.