Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
22/03/2020 10:10:00 AM

Gọi $X$ là tập hợp các số tự nhiên có $5$ chữ số. Lấy ngẫu nhiên hai số từ tập $X$. Xác suất để nhận được ít nhất một số chia hết cho $4$ gần nhất với số nào dưới đây?

Vận dụng Trắc nghiệm 785 lượt xem 23/03/2020 4:16:56 PM ID Q626665300

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.