Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
16/04/2020 4:05:18 PM

Gọi $S$ là tập các số tự nhiên gồm 5 chữ số được thành lập từ tập $X=\left\{ 1,2,3,4,5,6 \right\}.$ Chọn ngẫu nhiên một số thuộc $S,$ xác suất để số chọn được là một số chia hết cho 6 bằng

Vận dụng Trắc nghiệm 771 lượt xem 16/04/2020 4:09:22 PM ID Q966188984

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.