Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
25/03/2020 1:03:54 AM

Cho khối chóp \[S.ABC\] có đáy là tam giác vuông cân tại \[B,\] khoảng cách từ điểm \[A\] đến mặt phẳng \[\left( SBC \right)\] bằng $\sqrt{2}a,\widehat{SAB}=\widehat{SCB}={{90}^{0}}.$ Khi khối chóp \[S.ABC\] có thể tích nhỏ nhất thì độ dài cạnh $AB$ bằng

Vận dụng cao Trắc nghiệm 741 lượt xem 25/03/2020 1:11:48 AM ID Q606149339

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.