Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
27/10/2019 2:17:55 AM

Cho hàm số $f(x)=2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1.$ Tập hợp tất cả các giá trị thực của $m$ để phương trình $f\left( f\left( \dfrac{2\sin x+1}{2} \right) \right)=f(m)$ có nghiệm thực là đoạn $[a;b].$ Giá trị của $4ab$ bằng

Vận dụng Trắc nghiệm 1.031 lượt xem 10/06/2022 12:12:06 PM ID Q373448675

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.