Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
20/10/2019 4:23:37 PM

Cho hàm số $f(x)={{x}^{3}}-3x+1.$ Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f\left( f(x) \right)=f(2)$ là

Vận dụng Trắc nghiệm 1.204 lượt xem 21/10/2019 12:34:44 AM ID Q782725847

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.