Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
21/03/2020 9:22:25 AM

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị của đạo hàm như hình vẽ bên. Bất phương trình $f\left( \sqrt{x+1} \right)<\sqrt{x+1}+m$ nghiệm đúng với mọi $x\in (-1;3)$ khi và chỉ khi

Vận dụng Trắc nghiệm 795 lượt xem 21/03/2020 9:23:11 AM ID Q734399327

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.