Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
29/10/2019 11:04:08 AM

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$và $f\left( 0 \right)=0;\text{ }f\left( 4 \right)>4$. Biết đồ thị hàm $y=f'\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g\left( x \right)=\left| f\left( {{x}^{2}} \right)-2x \right|$.

Vận dụng cao Trắc nghiệm 1.974 lượt xem 04/10/2022 3:16:26 AM ID Q393219338

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.