Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
21/03/2020 9:28:28 AM

Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)={{x}^{3}}-5{{x}^{2}}+2x+8$ trong đó $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $g\left( f(x) \right)=0$ là

Vận dụng Trắc nghiệm 874 lượt xem 21/03/2020 9:43:53 AM ID Q785607206

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.