Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
23/05/2020 9:56:53 AM

Cho hai hàm số $f(x)=\dfrac{(m-1)x-2m}{x-2}$ và $g(x)={{2}^{-\ln (x+1)}}+\dfrac{1}{{{2}^{x}}-1}+\dfrac{x+1}{x-3}.$ Đồ thị của hai hàm số đã cho cắt nhau tại đúng hai điểm có hoành độ dương khi và chỉ khi

Vận dụng cao Trắc nghiệm 1.130 lượt xem 02/06/2022 5:59:55 PM ID Q595518536

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.