linnnn [163653]

Bài tập xác suất

Một hộp đựng 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên từ hộp một thẻ. 

Xác suất để số ghi trên thẻ lấy ra chia hết cho 2 hoặc 5 là?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 65 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 18/11/2022 3:57:03 PM
Quốc Khang [158994]

Cho em hỏi chi tiết về bài này với ạ.Em k hiểu ạ

Hàm số y=x33x2+2y=|x3|−3x2+2 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xét g(x)=x33x2+2g(x)=(x)33(x)2+2=x33x2+2=g(x),xg(x)=|x3|−3x2+2⇒g(−x)=|(−x)3|−3(−x)2+2=|x3|−3x2+2=g(x),∀x nên g(x)g(x) là một hàm số chẵn (đồ thị đối xứng qua trục tung). Xét trên nửa khoảng x[0;+)g(x)=x33x2+2g(x)=3x26x=3x(x2)x∈[0;+∞)⇒g(x)=x3−3x2+2⇒g′(x)=3x2−6x=3x(x−2) có hai điểm cực trị trên [0;+)[0;+∞) là x=0;x=2.x=0;x=2. Vì vậy trên cả RR thì g(x)g(x) có tất cả 3 điểm cực trị là x=2;x=0;x=2x=−2;x=0;x=2 (lấy đối xứng x=2x=2 qua trục tung ta được x=2x=−2). Chọn đáp án D.

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 41 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 28/11/2022 4:15:42 PM
BananaFish [163372]

giúp em câu này với ạ

xác định 11 (trường hợp 1) và 31 (trường hợp 2) điểm của hàm trong khoảng [-1, 4], mỗi điểm như vậy ứng với 1 cặp giá trị (x, g). Trên cơ sở  bảng số liệu (x, g) ở mỗi trường hợp, vẽ đồ thị của hàm (bằng phần mềm, trang web bất kỳ, ko phải vẽ tay)
 

0 trả lời 0 lời giải Giải tích 37 lượt xem BananaFish đã hỏi 06/11/2022 9:39:43 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.